Category: Aqidah

Doa dan Makrifat Orde Tiga

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah …

Continue reading

Keutamaan dan Keistimewaan Kedermawanan

Kedermawanan merupakan satu bentuk perbuatan yang bisa menjadi penanda dari suatu akhlakul karimah yang baik. Perbuatan ini dilakukan atas dasar semangat suka menolong orang lain yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun, baik materi maupun pujian. Dengan demikian, kedermawanan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Adapun diantara dasar dari akhlaq yang mulia adalah punya sifat …

Continue reading

Ikrar Seorang Muslim, Siap Ta’at

“Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”. Ketika turun firman Allah SWT :”…Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu…”. (QS. Al Baqarah [2] : 284). Dalam satu riwayat para sahabat mengadu …

Continue reading

UPI Pelopor Pendidikan Nilai Moral

Sampai saat ini Suasana kehidupan di negeri yang kita cintai ini masih belum menyenangkan, cita-cita kemerdekaan dalam upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia masih dalam angan-angan(mimpi), terpuruknya bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi semata, melainkan juga oleh krisis nilai –moral(akhlak). Karena itu, perekonomian bangsa kita menjadi ambruk. Korupsi, …

Continue reading

Pembinaan Akhlak Mulia

Upaya Pendidikan Dalam Pembinaan Akhlak Mulia Berbagai krisis baik di dunia maupun di Indonesia, kalau dilihat dari kacamata akhlak sebenarnya bersumber dari krisis akhlak. Perkataan “akhlaq” berasal dari bahasa Arab Jama’ dari “khuluqun” yang menurut bahasa (lughat) diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Perumusan pengertian “akhlaq” timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan …

Continue reading